Reglement lidmaatschap

Reglement lidmaatschap

Hier vindt u het reglement lidmaatschap van Golfclub Zwolle.

Lidmaatschap Seniorleden:

De Vereniging Golfclub Zwolle kent een lidmaatschap voor seniorleden vanaf 30 jaar. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar met een jaarlijkse stilzwijgende verlenging.

Sinds 1 januari 2013 is de verplichting tot aanschaf van een obligatie evenals het entreegeld vervallen.
De contributie voor nieuwe leden bedraagt € 1326,50 * per jaar (prijspeil 2024) (* 4 sterrenlidmaatschap =>46 jr)
Hierbij heeft het lid de keuze om de contributie per maand of per jaar te betalen en wel als volgt:

** MAAND :   uitsluitend via maandelijkse automatische incasso
** JAAR      :  via voorafgaande jaarfactuur, betaling ineens
Lidmaatschappen aangegaan in de loop van enig kalender jaar worden het eerste jaar pro rato in rekening gebracht.

Opzeggingen dienen voor 1 december schriftelijk te zijn gedaan via een brief of e-mailbericht aan:
Golfclub Zwolle, t.a.v. de ledenadministratie, Zalnéweg 75, 8026 PZ  ZWOLLE of mail

Par 3 abonnementhouders:

Het par 3 abonnement wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar met een jaarlijkse stilzwijgende verlenging. Abonnementen aangegaan in de loop van enig jaar zullen pro rato in rekening worden gebracht.
Opzeggingen dienen voor 1 december schriftelijk te zijn gedaan via een brief of e-mailbericht aan:
Golfclub Zwolle, t.a.v. de ledenadministratie, Zalnéweg 75, 8026 PZ  ZWOLLE of mail

Flexibel Lidmaatschap:

Golfclub Zwolle introduceert na een proefperiode van twee jaar per -1-01-2019 het Flexibel Lidmaatschap (FL). 
Meer informatie over het Flexibel lidmaatschap leest u HIER.
Opzeggingen dienen voor 1 december schriftelijk te zijn gedaan via een brief of e-mailbericht aan:
Golfclub Zwolle, t.a.v. de ledenadministratie, Zalnéweg 75, 8026 PZ  ZWOLLE of mail

Uit de Statuten:

VERKRIJGING LIDMAATSCHAP.
Artikel 4
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door:
a.  schriftelijke aanmelding als lid op de wijze zoals deze nader geregeld is in het huishoudelijke reglement en als lid in één van de in het huishoudelijk reglement genoemde categorieën; hiervan blijkt uit een door of namens het bestuur afgegeven verklaring;
b.  schriftelijke aanmelding in het kader van het afsluiten van een sponsorovereenkomst en toelating door het bestuur als lid in de sub a. bedoelde zin.
2. Toelating kan eerst geschieden nadat aan het huishoudelijk reglement vastgestelde voorschriften is voldaan. Ingeval van niet-toelating door het bestuur tot het lidmaatschap gegadigde het recht van beroep op de algemene ledenvergadering die alsnog tot toelating kan besluiten.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen, of door erfopvolging worden verkregen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. Overlijden van het lid;
b. Schriftelijke opzegging van het lid, danwel bedanken door het erelid;
c. Beëindiging van de sponsorovereenkomst krachtens welke het lidmaatschap werd verkregen;
d. Schriftelijke opzegging namens de vereniging, zulks op grond van het feit dat een lid heeft opgehouden aan de vereiste van het lidmaatschap te voldoen, danwel de verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
e. Ontzetting, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging door het lid kan slechts schriftelijk geschieden uiterlijk 4 weken voor het eind van het kalenderjaar, waarbij de financiële verplichtingen voor het gehele lopende verenigingsjaar door het lid moeten worden voldaan.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur per aangetekende brief, zulks onder vermelding van de redenen, die tot opzegging hebben geleid met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken tegen het einde van een verenigingsjaar.
4. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit namens de vereniging tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat het lid binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Betrokkene wordt van de mogelijkheid tot beroep schriftelijk door het bestuur in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en de behandeling van het beroep is het lid geschorst.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd
7. Het huishoudelijk reglement bevat nadere voorschriften inzake het beroep als bedoeld in lid 4 van dit artikel.de vereniging geeft het lid tevens te kennen dat het bekend en akkoord is met, en zich zal gedragen naar alle van belang zijnde bepalingen en regelingen die door het bestuur zijn vastgesteld of van toepassing verklaard.

Uit het Huishoudelijk regelement:
Artikel 1
De definities en begripsomschrijvingen, zoals die voorkomen in de statuten, zijn eveneens van toepassing op dit reglement.

Artikel 2
Door deelneming in enigerlei vorm aan de activiteiten van Uit de Statuten:

LEDEN, LIDMAATSCHAP
Artikel 3
1. De vereniging kent de volgende leden:

a. Ereleden zijn zij, die wegens hun langdurige buitengewone verdiensten jegens de vereniging op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering, met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen, daartoe zijn benoemd en die hun benoeming hebben aanvaard. Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en bezitten alle rechten, die de Wet en de Statuten aan het lidmaatschap verbinden.
b. Leden van verdienste zijn zij, die wegens hun grote verdiensten jegens de vereniging op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering, met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen, daartoe zijn benoemd en die hun benoeming hebben aanvaard. Zij bezitten alle rechten, die de Wet en de Statuten aan het lidmaatschap verbinden.
c. Senior leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het onder artikel 4 van de Statuten bepaalde.
d. Juniorleden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten en die op één januari van enig jaar de leeftijd van zestien, maar nog niet die van vijf en twintig jaar hebben bereikt. Juniorleden hebben stemrecht.
e. Jeugdleden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten en die op één januari van enig jaar nog niet de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt. Zij zijn geen leden in de zin van de wet en hebben derhalve geen stemrecht.
f. Aspirant-leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten en het aspirant-lidmaatschap geldt voor ten hoogste de tijd van een half jaar. Het aspirant lidmaatschap wordt slechts eenmalig verleend en kan niet worden verlengd. Zij zijn geen leden in de zin der wet en hebben derhalve geen stemrecht.
g. Buitengewone leden zijn zij, die in bijzondere gevallen door het Bestuur als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het onder artikel 4 van de Statuten bepaalde. Zij zijn geen leden in de zin van de wet en geen stemrecht.
h. Buitenleden zijn leden genoemd onder c. of d. die woonachtig zijn in een plaats die hemelsbreed meer dan 80 kilometer verwijderd is van Zwolle.
i.Buitenlandse leden zijn de leden genoemd onder c. of d. die meer dan de helft van het jaar hun feitelijke woonplaats hebben in het buitenland.
j. T-leden zijn de leden genoemd onder c. of d. die geen speelrecht bezitten

3. De leden genoemd in dit artikel onder lid 3 sub e, f, en g hebben geen toegang tot de algemene ledenvergadering. De rechten en verplichtingen van de in lid 2 genoemde leden kunnen in dit huishoudelijk reglement nader bepaald worden.

4. Leden zijn onderworpen aan de reglementen van de Nederlandse Golf Federatie indien en voor zover dat voor deelname aan evenementen passend kan zijn.

5. Om als lid te worden aangenomen dient men zich als kandidaat aan te melden bij de ledenadministratie. De ledenadministratie zendt de kandidaat een formulier dat dient te worden ingevuld, ondertekend en vervolgens te worden geretourneerd aan de ledenadministratie. De toelating als lid gaat in nadat door of namens het bestuur is besloten dat men is aangenomen en nadat daarvan schriftelijk mededeling is gedaan.

6. Ingeval van niet-toelating door het bestuur heeft de tot het lidmaatschap gegadigde het recht van beroep op de algemene ledenvergadering die alsnog tot toelating kan besluiten. Het bestuur bepaalt de datum waarop de algemene ledenvergadering ter behandeling van het beroep zal worden gehouden, welke datum ten minste zeven dagen tevoren schriftelijk aan de gegadigde moet zijn bericht.

7. Een lid wiens lidmaatschap namens de vereniging is opgezegd, of dat uit het lidmaatschap is ontzet, en dat opnieuw als lid wenst te worden toegelaten, dient zich daartoe uitdrukkelijk met een schriftelijk verzoek tot het bestuur te wenden. De eerstvolgende algemene ledenvergadering beslist tot al of niet toelating, welk besluit slechts met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen kan worden genomen.

8. Aan een lid dat niet (tijdig) aan zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging voldoet, kan door het bestuur het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opgezegd worden. Het gewezen lid kan door het bestuur op nieuw als lid van de vereniging worden toegelaten, doch slechts nadat het achterstallige met kosten en wettelijke renten is voldaan.

CONTRIBUTIES, ENTREEGELDEN EN RENTELOZE LENINGEN/OBLIGATIES
Artikel 17
1. De leden genoemd in art. 2 sub b t/m j zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte elk jaar door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

2. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd per één januari van het verenigingsjaar. Het bestuur kan bepalen welke toeslag verschuldigd is bij latere betaling en welke reductie wordt verleend bij vroegere betaling. De toeslag en de reductie worden bepaald aan de hand van het renteniveau zonodig vermeerderd met rente en incassokosten.

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de contributie te verlenen dan wel een betaling in termijnen toe te staan.

4. Alle soorten leden met uitzondering van die leden genoemd onder artikel 2 d, e, f, g en j zijn bij toetreding een entreegeld en een renteloze lening (obligatie) verschuldigd tenzij daar op grond van dit reglement van afgeweken kan worden. Leden genoemd onder c, h, en i die na 1 januari 2009 lid zijn geworden kunnen met ingang van 1 januari 2009 er voor kiezen geen entreegeld en renteloze lening (obligatie) te betalen respectievelijk te nemen maar in plaats daarvan een door de Algemene Ledenvergadering jaarlijks vast te stellen contributie voor deze leden. Zij kunnen elk nieuwe kalenderjaar besluiten alsnog een renteloze lening te nemen waardoor de hoogte van de contributie wordt aangepast. Afhankelijk van de lengte van het lidmaatschap zal het inschrijfgeld dan wel een evenredig deel daarvan verschuldigd zijn.

Artikel 18
1. Bij toetreding als lid in de loop van het verenigingsjaar geldt dat de contributie wordt geheven naar rato van het aantal nog te verstrijken gehele of gedeeltelijke kalendermaanden in dat jaar.

2. In de van toepassing zijn gevallen is het volledige voor dat jaar verschuldigde entreegeld en de renteloze lening verschuldigd.

ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN VAN HET BESTUUR
Artikel 19
1. Het bestuur kan in daartoe geëigende gevallen aan een lid dat handelt in strijd met de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vereniging of die zich niet gedraagt naar de besluiten die het bestuur krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, dan wel in strijd handelt met de golfregels, reglementen en/of ordemaatregelen van de vereniging of NGF, een maatregel opleggen.

2. De maatregel kan bestaan uit een waarschuwing of een berisping, dan wel een boete.

3. De maatregel wordt schriftelijk aan het lid medegedeeld.

4. Bij wanbetaling van een opgelegde boete kan het bestuur overgaan tot ontzetting van het lid.

SCHORSING
Artikel 20
1. Indien naar de mening van het bestuur in de gevallen bedoeld in artikel 19 lid 1 van dit reglement, een maatregel ontoereikend is, kan het bestuur overgaan tot schorsing van het lid voor maximaal drie maanden.

2. Gedurende de periode van schorsing beslist het bestuur over een eventuele opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap.

3. Leden die bij de algemene ledenvergadering in beroep gaan tegen opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap zijn gedurende de beroepstermijn en de behandeling van het beroep als lid geschorst.

4. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten welke uit het lidmaatschap voortvloeien doch behouden het recht aan de beraadslagingen betreffende hun lidmaatschap deel te nemen in de algemene vergadering.

BEROEPSPROCEDURE
Artikel 21
1. Het beroep als bedoeld in artikel 5 lid 6 van de statuten geschiedt door indiening van een beroepsschrift, bevattende de redenen op grond waarvan tegen de beslissing van het bestuur wordt opgekomen. Het beroepsschrift – wordt ingediend bij het secretariaat en is gericht aan de algemene ledenvergadering.

2. Terstond na ontvangst van dit beroepsschrift stelt het bestuur uit de leden van vereniging een commissie van drie personen samen, zulks met toepassing van artikel 11 van dit reglement.

3. Het bestuur stelt het beroepsschrift en haar commentaar daarop in handen van de commissie.

4. De commissie stelt degene die het beroep heeft ingediend in de gelegenheid hierop een mondelinge toelichting te geven, zulks nadat zij het commentaar van het bestuur aan betrokkene heeft toegezonden.

5. De commissie adviseert de algemene ledenvergadering binnen een maand na het horen als bedoeld in lid 4.

6. De algemene ledenvergadering beslist uiterlijk drie maanden na ontvangst van het advies van de commissie.